محورهای مدیریت اجتماعی
57 بازدید
محل ارائه: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی