فرهنگ، فلسفه و علم در جنبش نرم افزاری
58 بازدید
محل نشر: روزنامه سیاست روز، 20 مرداد
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی