عبرتهای عاشورا در خصوص نظام مدیریت
54 بازدید
محل نشر: خانه مدیران سازمان مدیریت صنعت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی