درنگ و درایتی پیرامون تحلیل جامعه شناختی و تبیین مفهومی پیوست فرهنگی
68 بازدید
محل نشر: نامه پژوهش فرهنگی » بهار 1388 - شماره 15 (28 صفحه - از 61 تا 88)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پیوست فرهنگی مفهوم جدیدی است که به دنبال واژگان راهبردی«مهندسی فرهنگ»،«مهندسی فرهنگی» و«مدیریت فرهنگی»مقام معظم رهبری در تاریخ 71/9/86 طرح کرده و علاوه بر اینکه دستور کار مراکز عمده سیاستگذاری قرار گرفته،اذهان بسیاری از پژوهشگران مراکز علمی و تحقیقاتی را به خود معطوف‌ کرده است.سؤال اساسی این است که اجرای پیوست فرهنگی،فرهنگ عمومی کشور اسلامی را تا چه اندازه‌ متحول می‌کند؟پیوست فرهنگی مدیریت راهبردی کشور را با مدیریت اجرایی پیوند می‌دهد.درواقع ازاین‌ پس بدون این ابزار هیچ‌یک از زمینه‌های اقتصادی،فرهنگی و سیاسی کشور قابلیت اجرایی نخواهند یافت. تحلیل ضرورت‌های پیوست فرهنگی از منظری جامعه‌شناختی از یک سو و تبیین مدل مفهومی پیوست‌ فرهنگی از سوی دیگر،به‌عنوان ابعاد«چرایی»و«چیستی»،محورهای موضوعی مقاله حاضر را شکل می‌دهند. واژگان کلیدی: تهدیدها و فرصت‌ها،ضرورت‌های موضوعی،رهبری و مدیریت فرهنگی،مهندسی فرهنگی،پیوست‌ فرهنگی